شیوه چاپ فلکسو با استفاده از یک کلیشه ژلاتینی (فتوپلیمری) انجام می‌شود. اکثر این کلیشه‌ها در حالت تخت نوردهی شده و به صورت دوار دور یک سیلندر در زمان چاپ بسته می‌شوند. در زمان بستن دچار کشیدگی شده و طول کلیشه افزایش خواهد داشت. این مقدار افزایش باید در پیش از چاپ از فایل گرافیکی دیجیتالی کسر شود.مقدار ضریب ارتجاعی یا به صورت درصد یا عدد در اختیار واحد پیش از چاپ قرار می‌گیرد.

اثر کشیدگی در طرح چاپ شده، بدون در نظر گرفتن ضریب مناسب…

برای محاسبه ضریب ارتجاعی باید طول چاپ، ضخامت کلیشه و لایه طلق زیرین را داشته باشید.

ضخامت و نوع چسب در محاسبات دیده نشده اما در صورت استفاده از ضخامت‌های غیر استاندارد قطعا محاسبات دچار خطا خواهد شد.

ضخامت طلق کلیشه 1/14= 0.178
ضخامت طلق سایر ضخامت‌ها= 0.127

رابطه ریاضی برای محاسبه ضریب ارتجاعی: DF = K/R*100%


R طول چاپ از رابطه زیر قابل محاسبه است:
2 برابر حاصل ضرب : شعاع سیلندر چاپ + ضخامت چسب پایه + ضخامت کلیشه در عدد π
عدد π برابر است با 3.1416

K از رابطه زیر قابل محاسبه است:
2 برابر حاصل ضرب عدد π در تفاوت بین ضخامت کلیشه از طلق زیرین

100%* طول چاپ /(ضخامت طلق- ضخامت کلیشه) – 2π = ضریب ارتجاعی