ترام گذاری متناوب – (Amplitude-modulated): ترام AM نقاطی با فاصله مراکز یکسان و شعاع نوسان متغییر

ترام گذاری غیر متناوب – (Frequency-modulated): ترام FM نقاطی (میکرونی) با اندازه یکسان و فرکانس چیدمان تصادفی

ترام Am / Xm

این الگوریتم ترام‌گذاری باید همراه با زاویه ترام ایجاد شود و در صورت عدم انتخاب صحیح زوایا تصویر و چاپ با خطای پیچازی روبرو می‌شود. عوامل تولید موجب چاقی ترام می‌شود و برای کنترل باید تست چاقی ترام تهیه گردد. شیب‌های رنگی با خطای اثر پله‌ای شدن به طور معمول چاپ می‌شوند.

ترام Fm

دارای 2 الگوریتم بوده و با نام‌های نوع اول و دوم شناخته می‌شوند.این مدل ترام‌گذاری نیازمند زاویه نبوده و از مشکلات بعدی پیچازی و تشکیل گل ترام خبری نیست. بسیاری از مشکلات ناشی از ترام‌های متداول AM را برطرف نموده اما دارای چاقی ترام بالاتری است. کاهش مصرف مرکب و عدم خطای رجیستر از دیگر مزایای Fm است.

Faster drying: مهمترین نکته در مورد ترام‌های Fm که از آن کمتر صحبت به میان آمده، سرعت خشک شدن بالاتر آن است.

نقاط ریز بسیار زیاد نسبت به AM و قشر مرکب نازکتر موجب تسریع در خشک شدن مرکب سطح چاپی خواهد شد. همزمان تعداد نقاط بیشتر چاقی ترام بالاتری را نیز به همراه دارد.


It’s important to understand that, when it comes to the press, how halftone dots are organized is not as important as the size of the actual dot.